Позадина

Вклучување на младите луѓе со помалку можности во општеството е главната точка на поврзување на овој проект, со реалноста на младите луѓе со помалку можности низ Европа. Една од главните пречки за вклученост во општеството се родовите стереотипи.

 

Мисија

TWOST има за цел спречување на родова дискриминација кон младите.

 

Проектот се однесува особено на меѓусекторска соработка, овозможувајќи поголема синергија во сите области на активности што се однесуваат на младите луѓе, со посебен фокус на пристапот до правата, автономијата, учеството-вклучувајќи е-учество – и активното вклучување во животот на младите луѓе, избегнување на феномени на родова само-изолација и промовирање заеднички вредности за меѓусебно почитување меѓу половите и без предрасуди.

 

Цели

Севкупната цел на проектот е да се зајакне превенцијата и да се поддржи борбата против стереотипите и родовото насилство кај младите работници, младите луѓе во Европа преку пилотирање на дигитални иновативни ресурси и вклучување на млади луѓе со помали можности.

 

Специфичните цели на проектот се:

  • Да се ​​промовира свесност за стереотипи и родова еднаквост, и да се намали несвесната пристрасност, особено преку истражување на постоечки студии, алатки и методи
  • Да се ​​развијат и распространат практични алатки за неформално образование за младински работници во областа на идентификација и спречување на стереотипи и родово-базирано насилство.
  • Да се ​​зајакне улогата на младинските работници во борбата против стереотипите и половата дискриминација
  • Да се ​​промовира вклучување во општеството и активно вклучување во животот на млади луѓе исклучени од општеството, на европско ниво

 

Активност

  • Опис на најсовремената статистичка анализа за родовите стереотипи кај младите
  • Креирање и имплементација на алатка за самооценување
  • Создавање на електронска база на податоци за складирање на сите релевантни ресурси и практики за родова еднаквост и интеграција на родот кај младите, вклучувајќи материјали за подигање на свеста и законски рамки
  • Развој на кампања за ширење на проектот
  • Организација на меѓународен настан на крајот од проектот

Project Start Date: 01/01/2020

Project End Date: 15/01/2022

Project total duration: 24 months