Υπόβαθρο

Η κοινωνική ένταξη των νέων με λιγότερες ευκαιρίες αποτελεί το κύριο σημείο σύνδεσης αυτού του εγχειρήματος με την πραγματικότητα των νέων με λιγότερες ευκαιρίες στην Ευρώπη. Ένα από τα βασικά εμπόδια για την κοινωνική ένταξη είναι τα στερεότυπα των φύλων.

 

 

Αποστολή

Το ΤWOST αποσκοπεί στην πρόληψη των διακρίσεων λόγω φύλου απέναντι στους νέους. 

 

Το εγχείρημα αφορά συγκεκριμένα μια διατομεακή συνεργασία, επιτρέποντας μεγαλύτερες συνέργειες σε όλους τους τομείς δράσης που αφορούν τους νέους, με ιδιαίτερη έμφαση στην πρόσβαση σε δικαιώματα, στην αυτονομία, στη συμμετοχή –συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής συμμετοχής– και την ενεργό συμμετοχή των νέων στα κοινά, την αποφυγή φαινομένων αυτοδιαχωρισμού των φύλων και την προώθηση κοινών αξιών αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ των φύλων και χωρίς προκατάληψη.

 

Στόχοι

Ο γενικός στόχος του εγχειρήματος είναι η ενίσχυση της πρόληψης και η υποστήριξη του αγώνα ενάντια στα στερεότυπα και την έμφυλη βία μεταξύ των νέων εργαζομένων, των νέων στην Ευρώπη μέσω της πιλοτικής εφαρμογής ψηφιακών καινοτόμων πόρων και της ένταξης των νέων με λιγότερες ευκαιρίες.

Οι ειδικοί στόχοι του εγχειρήματος είναι:

  • Η προώθηση της Ευαισθητοποίησης σε θέματα Στερεοτύπων και Ισότητας των Φύλων και ο περιορισμός της ασυνείδητης προκατάληψης ιδίως μέσω της έρευνας πάνω σε υπάρχουσες μελέτες, εργαλεία και μεθόδους
  • Η ανάπτυξη και διάδοση πρακτικών εργαλείων ανεπίσημης εκπαίδευσης για τους νέους εργαζόμενους στον τομέα του εντοπισμού και της πρόληψης των στερεοτύπων και της έμφυλης βίας.
  • Η ενίσχυση του ρόλου των νέων εργαζομένων στον αγώνα ενάντια στα στερεότυπα και στις διακρίσεις λόγω φύλου
  • Η προώθηση της κοινωνικής ένταξης των κοινωνικά αποκλεισμένων νέων και της ενεργού συμμετοχής τους στα κοινά σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Δραστηριότητες

  • Περιγραφή της εξέλιξης της τεχνολογίας και στατιστική ανάλυση σχετικά με τα στερεότυπα των φύλων στη νεολαία
  • Δημιουργία και εφαρμογή του Εργαλείου Αυτοαξιολόγησης 
  • Δημιουργία μιας διαδικτυακής βάσης δεδομένων στην οποία θα αποθηκεύονται όλοι οι σχετικοί πόροι και οι πρακτικές για την ισότητα των φύλων και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στη νεολαία, συμπεριλαμβανομένων των υλικών ευαισθητοποίησης και των κανονιστικών αναφορών
  • Ανάπτυξη εκστρατείας διάδοσης
  • Διοργάνωση διεθνούς εκδήλωσης στο τέλος του εγχειρήματος

Project Start Date: 01/01/2020

Project End Date: 15/01/2022

Project total duration: 24 months