Добредојдовте во базата на податоци TWOST!

Добредојдовте во приспособената онлајн база на податоци на TWOST, во смисла на примери, препораки и добри практики. Базата на податоци е онлајн библиотека на практики и
ресурси за родова еднаквост и вклучување на родовите аспекти во главните политики кај младите, вклучувајќи материјали за подигање на свеста и референци за регулатива.

Базата на податоци е дизајнирана за 6 стратешки области:

ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

ЛИДЕРСТВА

КОУЧИНСТВО / МЕНТОРСТВО

СТЕРЕОТИПИ ВО КОМУНИКАЦИЈАТА

РОДО ОСНОВНО НАСИЛСТВО

УЧЕСТВО